دکتری در انگلستان

تحصیل دکترا در انگلستان

 

تحصیل دکتری در انگلستان

دورهدکتریمعمولاًبه‌عنوانآخرینمقطعتحصیلیشناختهمی‌شود. به‌طورکلیدورهدکتریدرانگلستانپژوهش‌ محوراستودانشجویانبر اساسعلاقهوتوانایی،دورهواستادموردنظرخودراانتخابکردهونسبتبهاخذپذیرشاقداممی‌کنند. دورهدکتریرامی‌توانبهشکلپاره‌وقتیاتمام‌وقتگذراند.

طولدورهدکتریتمام‌وقتمعمولاًسهیاچهارسالطولمی‌کشد،درحالی‌کهمدت‌زماندکتریپاره‌وقتششیاهفت‌سالهاست. البتهمعمولاًدردوره‌هایتمام‌وقتمهلتپایان‌نامهراتایکسالتمدیدمی‌کنند،بسیاریازدانشجویانیکهدردوره‌هایدکتریسه‌سالهثبت‌ناممی‌کنندپایان‌نامهخودرادرسالچهارمتحویلمی‌دهند. معمولاًارائهمدرکآیلتسبانمره۷نیزالزامیاست.

انتخابموضوعدورهدکتری

دوگزینهبرایمطالعاتدکتریوجوددارد: برایبسیاریازدوره‌هایدکتریشماموضوعپژوهشیخودراانتخابمی‌کنیدوبه‌طورمستقلتحتنظارتیکدانشگاهدربارهپروژهکارمی‌کنید.موضوعیکدکتریممکناستبه‌عنوانبخشیازیکپروژهدانشگاهباشد. گاهیاوقاتایندانشجودورهدکتری studentship” نامیدهمی‌شودوبهاینمعنیاستکهشمادریکپروژهپیشتعیین‌شدهکارخواهیدکرد.

بر اساسموضوعتحقیقرزومهکاریوریزنمرات دوره فوق لیسانسجست‌وجویاستادراهنما،آغازمی‌گردد. بعدازدریافتپذیرشازدانشگاهمی‌توانیددربارهامکانبورستحصیلیبااستادراهنمایخودمذاکرهکنید. استادتشخیصمی‌دهدکهکدامدانشجوبر اساسطرحارائهدادهلایقبورسدکتری می‌باشد. هردانشگاهسیاست‌هایخاصخودرادرزمینهٔارائهایندورهوپذیرشدانشجودارد.

دورهمقدماتیدکتری PRE-PHD

ایندورهبرایکسانیکه proposal تابه‌حالننوشته‌اندودانشزیادیدراینرابطهندارندودرموردمقاله‌نویسیهمتجربه‌ایندارند،دوره‌ایبسیارمفیداستوباگذراندنایندورهمی‌توانندمقطعدکتریرابهنحواحسنبگذرانند. علاوهبرمدرکفوق‌لیسانسبرایدوره۹ماههبهمدرک آیلتس۵/۵ودوره۶ماههآیلتس۶نیازاست.

نحوهاخذپذیرش
 • داشتنمدرککارشناسیارشدمرتبط،البتهدربرخیازدانشگاه‌هاامکانورودبهدورهدکتریازلیسانسامکان‌پذیراست.
 • داشتنمدرکزبانآیلتس (بالای۷) (اینشرایطبستهبهدانشگاهورشتهمتفاوتاست)
 • معدلبالا
 • نوشتنپروپوزال
 • بردنهمراه (همسر) وفرزندانزیر ۱۸ سالدردورهدکتریمیسراستوفرزندانمی‌توانندبه‌راحتیازسیستمآموزشیپیشرفتهانگلستاناستفادهکردهوبهتحصیلبپردازند.
 • اخذپذیرشوویزایتحصیلیانگلستانتقریباً۴تا۵ماهزمانمی‌بردودرتمامیشهرهایکشورانگلستانامکانادامهتحصیلبرایشمافراهماست.

دانشگاه‌هایانگلیسبرایدانشجویانبین‌المللیدورهدکتری،امکاندسترسیبهبورسیه‌هایمختلفیرافراهممی‌کند. برخیازاینبورسیه‌هاعبارت‌انداز:

 • بورسیهتحصیلیدانشگاهکمبریجانگلستان (Gates Cambridge Scholarships) بورسیهدانشگاهکمبریجمخصوصدانشجویانبین‌اللملیاستکهبه۹۵نفرازدانشجویانبرترتعلقمی‌گیرد. اینبورسیهشاملکمکهزینهتحصیلومخارجزندگیدرانگلستاناست.
 • بورسیهتحصیلیدانشگاهآکسفورد (Rhodes Scholarships at University of Oxford) اینبورسشاملهمه‌یهزینه‌هایتحصیلوزندگیدردورانتحصیلمی‌باشدوحتیشاملبلیترفت‌وآمدبهکشورخوددرپایانسال‌هایتحصیلیمی‌شود. ظرفیتبورسدانشگاهآکسفورد۹۵نفراست.
 • بورسیهتحصیلیدانشگاهادینبورگ(Edinburgh Global Research Scholarships) بورسیهتحصیلیدانشگاهادینبورگبه۳۰نفرازدانشجویانتمام‌وقتکهسطحعلمیقابلتوجهداشتهباشندتعلقمی‌گیرد.
 • بورسیهتحصیلیدنیسهلنددرکالجلندن(Denys Holland Scholarship at University College London) بورسیهتحصیلیدنیسهلندبهمدت۳سالمعتبراست.
 • بورسیهتحصیلیدانشگاهسا-س-ک-سانگلستان(University of Sussex Chancellor’s International Scholarships)اینبورسیهبر اساسعملکردتحصیلیدانشجودرسال‌هایگذشتهبهاوتعلقمی‌گیرد؛کهشاملتخفیف۵۰درصدیبرایتحصیلاستوبه۲۵نفراهدامی‌شود.
 • بورسیهتحصیلیدانشگاههنرلندن(UAL Vice-Chancellor’s Postgraduate International Scholarships) بورسیهتحصیلیدانشگاههنرلندنبرایحمایتاز۸دانشجوکهدرکشورهایکم‌درآمدزندگیمی‌کنندمحیاشدهاست. ارزشاینکمکبرایزندگیوتحصیلدرانگلستانمناسباست.
 • بورسیهتحصیلیدانشگاهبریستول (Bristol University International Office Scholarships) بورسیهتحصیلیدانشگاهبریستولبه۶دانشجوبینالملیاهدامی‌شود.
 • بورسیهتحصیلیدانشگاهلندن(University of West London International Ambassador Scholarships) بورسیهتحصیلیدانشگاهلندنبراییکسالتحصیلیبهدانشجویانبین‌المللیارائهمی‌شود.
 • بورسیهتحصیلیدانشگاهبریتیشانگلستان (University of West England Chancellor’s Scholarships) دانشگاهبریتیشبریستولسالانه۱۰۰۰۰۰کمک‌هزینهتحصیلیاهدامی‌کندکهدرازایانبایدکارآموزیدرادارهتوسعهبین‌المللیوسایراداراتانجامبدهند.
 • بورسیهتحصیلیدانشگاهشیفلدهالمانگلستان(Sheffield Hallam University Transform Together Scholarships) اینکمک‌هزینهشاملبرگرداندن۵۰درصدازهزینهتحصیلبهدانشجومی‌شود.
 • بورسیهتحصیلیدانشگاهبین‌المللیوستمینستر (University of Westminster International Scholarships) بورسیهتحصیلیوستمینسترهمههزینه‌هایتحصیلیوزندگیدرلندنحتیبلیتهواپیمارانیزشاملمی­‌شود. اینبورسیهمخصوصدانشجویانکشورهایدرحال‌توسعهاستوفقطبهیکنفرتعلقمی‌گیرد.
 • بورسیهتحصیلیدانشگاهناتینگهام(Developing Solutions Scholarships at University of Nottingham) اینبورسیهشاملتخفیف۵۰الی۱۰۰درصدیهزینهتحصیلمی‌شود.
 • بورسیهتحصیلیدانشگاهبرادفوردانگلستان University of Bradford Global Development Scholarships بورسیهتحصیلیدانشگاهبرادفوردمخصوصدانشجویانکشورهایدرحالبحران (جنگ،وضعیتسیاسیحوادثطبیعی) است.

 

با تکمیل فرم مشاوره مشاوران صباپلن در اولین فرصت با شما تماس گرفته و به روز ترین اطلاعات در مورد مهاجرت تحصیلی را در اختیارتان قرار میدهند

فرم مشاوره رایگان
[کل: 0 میانگین: 0]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.