اقامت کاری ایتالیا

کاردرایتالیا

کاریکیازموثرتریناقداماتجهتاخذویزایایتالیامی‌باشد کهپسازاخذاقامتایتالیاازطریقکارنسبتبهاخذتابعیتیاشهروندیایتالیامیتواننداقدامکنند،البتهشایانذکراستاینروشیکیازروشهایمهاجرتبهایتالیامی‌باشدروشهایدیگرنظیراخذویزایتحصیلیجهتمهاجرتتحصیلیدرایتالیاوسرمایهگذاریدرایتالیانیزوجوددارند. تابعیتایتالیاازطریقتولدفرزنددرایتالیادراینکشوروجودندارد. جهتاطلاعازشرایطمهاجرتبهایتالیا،شرایطاقامتازطریقکاریاتخصص،هزینهزندگیدرایتالیا،حقوقکاردرایتالیاوشرایطویزایکارمیتوانیدباموسساتمهاجرتبهایتالیامراجعهکنید.

کشورایتالیادارایسهنوعویزایکارمی‌باشد:

۱ویزایکارنیازمند (JOB Offer)

۲ویزایکارتعطیلات (holiday visa)

۳ویزایجستجویکار

۱-ویزای کاری که نیازمند پیشنهاد کارفرما میباشد: درایننوعویزایکارفردباید JOB OFFER مربوطهراداشتهواینکارکارفرمااولبایدبهمدتسهماهآگهیدرکشورایتالیادادهاگرفردمناسبباآنشغلدرکشورایتالیاموجودنبودبهمدتسهماهدیگرآگهیشغلمربوطهرادرکشورهایعضواتحادیهاروپادادهوبعدازاینمدتاگرفردیدرکلکشورهایعضواتحادیهاروپابرایانجاماینشغلمناسبنبودوشرایطموجوددرآگهیرانداشتکارفرمامی‌توانداینفردرااستخدامنماید. افرادیازاتحادیهاروپامی‌توانندازاینپیشنهادشغلیاستفادهکنند؟

افرادیکهاقامتکشورهایاروپائیرادارند.

پناهندگانیکهدارایمجوزکارمی‌باشند.

دانشجویانیکهفارغ‌التحصیلکشورایتالیاوهمچنینکشورهایاتحادیهاروپاهستندومجوزکارکردندارند.

۲-ویزای کار تعطیلات (holiday visa):

شهروندانکشورهاینیوزلند،کرهجنوبی، استرالیادرسنین۱۸تا۳۰سالگیقادربهاینخواهندبودکهبرایمدتیکسالویزایتعطیلاتکارکشورایتالیارااخذنمایند. شهروندانکشورکانادانیزازسنینبین۱۸تا۳۵سالمی‌توانندبهمدت۲سالویزایتعطیلاتکاررااخذنمایند.

افرادواجدشرایطاخذویزایکارتعطیلات:

اینافرادبایدشهروندیکیازکشورهاینیوزلند، استرالیا، کرهجنوبی، کاناداباشند.

شمابایدافسرویزارامتوجهاینموضوعکنیدکهفقطبه‌قصدتعطیلاتنرفتهبلکهقصدانجامکارنیزدارند.

سنافرادبایدبین۱۸تا۳۰باشدالبتهدرکاناداتا۳۵می‌باشد.

اینویزابرایکودکانمحسوبنمی‌شود.

افرادبایدپاسبورتکشورمربوطهرابههمراهداشتهباشند.

ارائه‌یتمکنمالیبرایخریدبلیتبرگشت

نشاندادنتمکنمالیوهزینه‌هایزندگیبرایگذراندندوره‌ایکهقراراستدرکشورایتالیاباشند.

پرداختهزینه‌یویزایتمکنمالی

می‌توانگفتفردبایددرنظرداشتهباشدکهقوانیناینویزاهادرحالتغییرمی‌باشندوبهتراستفردقبلازسفربهکشورایتالیااطلاعاتیرادراینموردکسبنمودهبعدقصدسفرنماید.

۳- ویزای جستجوی کار

ویزایجستجویکارنیزبهمدت۶ماهمی‌باشدوفردمی‌توانددرطولاینمدتبهجستجویکاردرکشورایتالیابپردازدوپسازپیداکردنکاراقامتمربوطهرااخذمی‌نماید.

افرادیکهفارغ‌التحصیلدانشگاه‌هایاروپائیهستنددراولویتجهتدریافتکارمحسوبمی‌شوند،همچنینکشورایتالیابه‌واسطه‌یبورسیه‌هایتحصیلیکهسالیانهدرتمامیمقاطعتحصیلیبهدانشجویانخارجیازجملهایرانی‌هااعطامی‌کنددارایشرایطبسیارخوبیجهتادامهتحصیلاست.

فردمتقاضیپسازگرفتنکاروپرداختمالیاتبهمدت ۴ تا ۵ سالموفقبهدریافتاقامتدائمکشورایتالیامی‌گردد. شایان‌ذکراستکهدانشجویاندرحینتحصیلبرایمقطعکارشناسیاجازهکارپاره‌وقت،نیمه‌وقتیاکاردانشجوییحدوداً ۱۰ ساعتودرمقطعکارشناسیارشدمجازبه ۲۰ ساعتکارمی‌باشند.

فرآینددرخواستاجازهاقامتکاری

درهرایالتواستانایتالیااداراتیوجوددارندکهمرکزخدماتیدولتدرآنجابهشمارمی‌روند. ایناداراتیادفاترمسئولبررسیوارزیابیکلیتماممراحلکاردرمورداستخدامکارگرانخارجیدرایتالیامی‌باشد. اعتبارکارفرما،تخصصشخصمتقاضیوارتباطآنباشغلپیشنهادیکارفرما،شرایطشخصیفردمتقاضیوحقوقدر نظرگرفته‌شدهمواردیاستکهاداراتمذکورپیشازاتخاذتصمیمآنرابررسیوارزیابیمی‌نمایند.

پیش‌ازاینکهدرخواستاجازهاقامتارائهشودکارفرمایایتالیاییبایددرخواستتائیداجازهکارازنزدیک‌تریندفترمهاجرتیاستانانجامدهد. متقاضیاخذمجوزکاردرایتالیاملزمبهارائهمدارکمشخصیاستوکارفرمامسئولیتپیگیریدرخواسترابهعهدهدارد. کارفرمامی‌بایستیکنسخهقراردادفی‌مابیننیرویکاروکارفرما،پیشازارائهدرخواستمجوزکاردرایتالیاتنظیموطرفینآنراامضانمایند. چراکهاینمدارکبهادارهمهاجرتایالتیشرکت‌هاارسالمی‌شودودرآنجامتقاضیاجازهاستخدامنیرویکارخارجیدریافتخواهدکرد.

برایافرادیکهخارجازاتحادیه‌یاروپامی‌باشندنیزاینافرادبایداجازه‌یورودبهکشورایتالیاچهازطریقویزایکارچهازطرقدیگرراداشتهباشند. اخذویزابرایفرددرخواست‌کنندهضروریمی‌باشدبه‌طوری‌کهاگراینویزارانداشتهباشدنمی‌تواندواردکشورایتالیاشود.

همچنینفردمی‌تواندازطرقدیگرواردکشورایتالیاشدهوبعدبهکاربپردازدازجمله‌یاینراه‌هامی‌توانبهویزایشنگنملییا (national) وکارتآبییا (blue card) اشارهکرد.

ویزایشنگنبهچنددستهتقسیممی‌شود:

۱ویزایشنگنعادی (uni form): توسطکشورهایعضوشینگنصادروفردیکهاینویزارااخذمی‌نمایدبهمدت۹۰روزاجازه‌یاقامتیاعبوردرکل EU رادارامی‌باشدوبرایاخذاینویزابایددرنظرداشتکه۶ماهبایدازآخرینروزاخذویزایشنگنقبلیگذشتهباشد.

۲ویزایشنگنمحدود (limited): اینویزابه‌گونه‌ایمی‌باشدکهفردفقطمی‌تواندبهکشورخاصومحدودیسفرنمایدبه‌طورمثالکشورهاییکههنگاماخذویزانامآن‌هاراذکرکردهاست.

۳ویزایشنگنملی (national): اینویزایشنگنبهفردیکهمی‌خواهداخذویزانمایداجازهصادرمی‌نمایدتابه‌راحتیباهدفتحصیل،کاریااقامتدائمبهیکیازکشورهایشینگنواردشود وبهدنبالکاربگرددوبهاخذویزایکارازطریقویزای national بپردازد.

راهدیگربرایورودوکاردرکشورایتالیاازطریقاخذبلوکارتوورودبهکشورایتالیامی‌باشد. افرادباکاردرکشورهایاروپاییبعدازیکسالدرصورتی‌کهحقوقآن‌هاازحقوقمعمولیافرادبیشترباشدکارتآبیکشوررادریافتوازطریقآنمی‌توانندبهکشورهایدیگرعضوشینگنسفرکردهوبهکاربپردازند.

فردمتقاضیپسازگرفتنکاروپرداختمالیاتبهمدت ۴ تا ۵ سالموفقبهدریافتاقامتدائمکشورایتالیامی‌گردد. شایانذکراستکهدانشجویاندرحینتحصیلبرایمقطعکارشناسیاجازهکارپاره‌وقت،نیمه‌وقتیاکاردانشجوییحدوداً ۱۰ ساعتودرمقطعکارشناسیارشدمجازبه ۲۰ ساعتکارمی‌باشند.

[کل: 0 میانگین: 0]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.